CƠ CẤU TỔ CHỨC


ĐOÀN LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                 

CÔNG TY  LUẬT SỨ MỆNH VÀNG                                                           Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

              Số: 01 - SMV

                                                                                                                                                                      Đà Nẵng, ngày 01 tháng 1 năm 2016

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT SỨ MỆNH VÀNG

PHẦN I: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
 
ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

1. Công ty Luật Sứ Mệnh Vàng được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số 32020096/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Đà Nẵng cấp, hoạt động dưới sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc Công ty - Luật sư Nguyễn Văn Quảng;

2. Công ty Luật Sứ Mệnh Vàng hoạt động theo các quy định của Luật luật sư, Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp, ứng xử hành nghề luật sư, Nội quy quy chế này và các quyết định của Giám đốc Công ty;

3. Nguyên tắc hoạt động của Công ty: Lấy Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Việt Nam XHCN và Đạo đức xã hội làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Luật sư Sứ Mệnh Vàng không ngại khó, ngại khổ, dũng cảm để bảo vệ công lý, đấu tranh cho lẽ công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền.

ĐIỀU 2. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY LUẬT SỨ MỆNH VÀNG

1. Hỗ trợ pháp lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để mọi công dân sống và làm việc theo pháp luật; yêu cầu các cơ quan, tổ chức tuân thủ tháp luật, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa và quyền lợi hợp pháp của mọi cá nhân, tổ chức;

2. Tư vấn pháp luật, soạn thảo hợp đồng, văn bản, chỉ ra tình trạng pháp lý và cung cấp những giải pháp pháp lý hữu ích phòng ngừa rủi ro, tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước;
3. Tham gia giải quyết tranh chấp, giải quyết những mâu thuẫn về lợi ích giữa các tổ chức, các cá nhân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật;

4. Luật sư, chuyên viên pháp lý, nhân viên của Sứ Mệnh Vàng không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng hành nghề luật sư để phục vụ tốt hơn cho xã hội, góp phần phát triển đội ngũ luật sư, đáp ứng công cuộc đổi mới và cải cách hành chính, tư pháp;

5. Lĩnh vực hành nghề của Công ty Luật Sứ Mệnh Vàng (Golden Mission):

+ Tư vấn pháp luật cho mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước qua: Email, điện thoại; Fax và tư vấn online, tư vấn trực tiếp tại Công ty và các văn phòng giao dịch;

+ Đại diện ngoài tố tụng để đàm phán, thương lượng và thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định pháp luật;

+ Tham gia tố tụng tại Tòa án và Trọng tài thương mại;

+ Dịch vụ pháp lý khác: Soạn thảo hợp đồng, văn bản, di chúc; luật sư riêng...

ĐIỀU 3. QUYỀN HẠN CỦA CÔNG TY LUẬT SỨ MỆNH VÀNG

1. Thực hiện các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực: Tham gia tố tụng; Tư vấn pháp luật; Đại diện ngoài tố tụng và Dịch vụ pháp lý khác;

2. Nhận thù lao luật sư, tiền thưởng từ khách hàng;

3. Thuê Luật sư và nhân viên không phân biệt quốc tịch, quan điểm chính trị, tôn giáo để làm việc cho Công ty Luật Golden Mission và các chi nhánh, Văn phòng ở trong và ngoài nước;

4. Thành lập Chi nhánh, Văn phòng giao dịch, Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật;

5. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY LUẬT SỨ MỆNH VÀNG

1. Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động;

2. Thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung đã giao kết với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý;

3. Bồi thường thiệt hại do lỗi mà Luật sư của Công ty gây ra cho khách hàng trong khi thực hiện tư vấn pháp luật, các dịch vụ pháp lý khác;

4. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của Công ty theo quy định của pháp luật;

5. Niêm yết mức thù lao luật sư tại Website và Trụ sở của Công ty, Văn phòng giao dịch;

6. Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, kế toán, thống kê;

7. Nhận luật sư tập sự và cử luật sư hướng dẫn luật sư tập sự theo sự giới thiệu của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Đà Nẵng;

8. Thông báo cho Sở Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng phòng định kỳ 06 tháng và hàng năm, những thay đổi trong hoạt động của Văn phòng: sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động, sát nhập, chấm dứt hoạt động của Công ty, mở chi nhánh...;

9. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tư pháp Đà Nẵng, của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Đà Nẵng;

10. Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra theo quy định pháp luật;

11. Cử luật sư tham gia tố tụng trong, bào chữa miễn phí trong các vụ án hình sự do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu, theo sự phân công của Đoàn Luật sư Đà Nẵng;

12. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

PHẦN II: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  

ĐIỀU 5. TỔ CHỨC NHÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

Thành viên của Công ty Luật Golden Mission bao  gồm:

1. Chức danh lãnh đạo: Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Chánh Văn phòng, các Trưởng Phòng nghiệp vụ, Giám đốc chi nhánh;

2. Luật sư thành viên: là luật sư đã ký kết hợp đồng làm việc, cộng tác với Công ty Luật Golden Mission;

3. Luật sư tập sự (Người tập sự): Là người được Công ty Luật Golden Mission chấp thuận tập sự tại Công ty thông qua Quyết định tiếp nhận người tập sự và cử luật sư hướng dẫn tập sự;

4.  Nhân viên gồm: Chuyên viên pháp lý, kế toán, văn thư, lái xe...;

5. Cộng tác viên: là các luật sư, chuyên gia pháp lý do Giám đốc Công ty Luật Golden Mission quyết định cộng tác thường xuyên hoặc trong từng vụ việc cụ thể với Công ty Luật Golden Mission;

6. Người học việc: là người chưa đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để làm việc tại mà chỉ có mặt tại Văn phòng Công ty Luật Golden Mission hoặc tham gia cùng các Luật sư để học hỏi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hành nghề luật sư để hoàn thiện bản thân.

PHẦN III: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC
ĐIỀU 6. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Giám đốc Công ty Luật Golden Mission là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Giám đốc Công ty có thẩm quyền cao nhất trong việc điều hành và tổ chức hoạt động của Công ty Luật Golden Mission.
3. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm báo cáo về hoạt động của Công ty Luật Golden Mission trước Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng.

4. Giám đốc Công ty có quyền quyết định các vấn đề về nhân sự, về tiền lương, thưởng, phụ cấp, thù lao của các chức danh khác, các Luật sư, nhân viên trong Công ty và duyệt chi các khoản từ nguồn thu của Công ty.

5.  Quyết định vấn các đề về đối nội, đối ngoại của Công ty.

ĐIỀU 7. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC

1.  Là Luật sư thường xuyên có mặt tại Công ty (đặc biệt là khi Giám đốc vắng mặt) để phụ trách về các công việc về chuyên môn văn phòng của Công ty: Tiếp xúc khách hàng để nhận vụ việc; Tư vấn pháp luật tại Công ty; Hướng dẫn các luật sư, chuyên viên pháp lý soạn thảo các loại đơn thư, văn bản nhằm triển khai các vụ việc của Công ty theo kế hoạch của Giám đốc;

2.  Phối hợp với Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty;

3. Thay mặt Giám đốc quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty theo kế hoạch đã được phê duyệt khi Giám đốc vắng mặt.

4. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ, đối ngoại của Giám đốc;

5. Trong một số trường hợp cần thiết, theo sự phân công của Giám đốc thì Phó Giám đốc tham gia, giải quyết trực tiếp các vụ, việc của Công ty với tư cách là luật sư hoặc người đại diện theo ủy quyền của đương sự.

ĐIỀU 8. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC TRƯỞNG PHÒNG BAN

1.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh văn phòng: Chánh văn phòng phụ trách các công việc về văn thư, lưu trữ, quản lý tài liệu, hồ sơ, văn bản của công ty; Phân công công việc và giới thiệu công tác cho các luật sư, chuyên viên, nhân viên của công ty theo kế hoạch đã được phê duyệt của Giám đốc;

2.  Các Trưởng phòng nghiệp vụ: Là các chức danh phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Công ty như: Trưởng phòng tư vấn, Trưởng phòng tranh tụng, Trưởng phòng TC-KT có nhiệm vụ gắn liền với việc quản lý chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty trong lĩnh vực hoạt động do mình phụ trách;

3.    Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc chi nhánh: Có tránh nhiệm quản lý, điều hành các công việc hàng ngày phát sinh từ chi nhánh do mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hoạt động của chi nhánh.

ĐIỀU 9. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LUẬT SƯ THÀNH VIÊN, NGƯỜI TẬP SỰ VÀ CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

1. Tiếp khách hàng của Công ty Luật Golden Mission theo sự phân công của Giám đốc công ty (trừ những khách hàng yêu cầu đích danh Luật sư). Tư vấn pháp luật tại trụ sở của Công ty theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc; Tham gia tố tụng; Đại diện ngoài tố tụng; Soạn thảo văn bản, hợp đồng; liên hệ công việc, giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và tư vấn pháp luật, trả lời yêu cầu của khách hàng qua điện thoại, Email, fax…;
2. Chỉ thực hiện vụ việc và tư vấn pháp luật cho khách hàng (trực tiếp hoặc qua điện thoại, email) tại trụ sở của Công ty, Văn phòng giao dịch; nhân danh Công ty Luật Golden Mission;

3. Không được nhân danh Công ty Luật Golden Mission để tư vấn pháp luật, nhận, thực hiện dịch vụ pháp lý, nhận lợi ích vật chất từ khách hàng mà không có sự đồng ý của Giám đốc công ty Luật Golden Mission bằng văn bản;

4. Thường xuyên liên hệ với khách hàng theo sự chỉ đạo của các chức danh lãnh đạo để nắm bắt thông tin và thông báo thông tin về tiến trình giải quyết vụ việc;

5. Tận tâm thực hiện công việc được giao và phối hợp, tiếp nhận sự hỗ trợ của các luật sư khác trong Công ty để hoàn thành công việc; 

5. Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản, bảo mật hồ sơ, thông tin về vụ việc do mình thụ lý. Nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin, tài liệu về vụ việc, về khách hàng và các thông tin khác về Công ty Luật Golden Mission ra bên ngoài vì bất cứ lý do gì;

6. Không được nhận bất kỳ một khoản tiền, quà, hay lợi ích vật chất nào khác từ khách hàng, ngoài các khoản thù lao luật sư và chi phí hợp lý mà Công ty đã thu theo hợp đồng dịch vụ pháp lý;

7. Trường hợp vì xung đột lợi ích hoặc vì lý do nào đó mà không tiếp tục giải quyết vụ việc do khách hàng yêu cầu, luật sư phải đề nghị luật sư khác có chuyên môn thay thế hoặc thông báo cho Giám đốc công ty biết để cử người thay thế. Không được từ chối yêu cầu chính đáng của khách hàng gây thiệt hại đến lợi ích và uy tín của Công ty;

8. Không được làm việc với bên thứ ba, tiết lộ thông tin vụ việc, thông tin khách hàng hoặc tham gia hoạt động nào khác mà có thể trực tiếp hay gián tiếp gây mâu thuẫn với Luật Golden Mission, khách hàng của Luật Golden Mission;

9. Được nhận tiền lương, tiền thưởng, nhận thù lao, chi phí theo quy định của Công ty Luật Golden Mission. Trường hợp khách hàng không tiếp tục mời Luật sư thực hiện công việc theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với Công ty thì Luật sư đang thực hiện công việc theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý đó chỉ được nhận thù lao theo khối lượng và kết quả của công việc đã làm và phải thanh toán lại cho khách hàng số thù lao, chi phí còn lại;

10. Trong trường hợp luật sư, chuyên viên pháp lý, nhân viên của Công ty Luật Golden Mission chấm dứt hợp đồng lao động với Luật Golden Mission hoặc không làm việc tại Luật Golden Mission bởi bất cứ lý do gì thì phải bàn giao toàn bộ công việc đang phụ trách, cùng các thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan. Người chấm dứt Hợp đồng lao động, thôi làm việc tại Luật Golden Mission không được tiết lộ thông tin khách hàng, thông tin về vụ việc hoặc các thông tin khác về Luật Golden Mission vì bất cứ lý do gì; không được tiếp tục nhân danh luật sư, nhân viên hoặc các chức danh khác của Luật Golden Mission để thu lợi bất chính. Nếu vi phạm quy định này, gây thiệt hại cho Công ty thì phải bồi thường và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 10. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG 

1.  Nhân viên văn phòng là những người không được đào tạo chuyên ngành luật, có nhiệm vụ giúp việc cho các luật sư, chuyên viên pháp lý để triển khai các công việc hàng ngày;

2.  Liên hệ các cơ quan, tổ chức để giao văn bản, tài liệu theo sự chỉ đạo của luật sư;

3. Theo dõi, tổng hợp các hoạt động của các luật sư và của Công ty;

4. Phụ trách văn thư, thông tin, tư liệu, lưu trữ của Công ty và cập nhật các văn bản pháp luật mới; Thống kê danh sách và thông tin khách hàng trong Sổ khách hàng

5. Quản lý Website; Email của Công ty, báo cáo nội dung email của công ty cho Giám đốc Công ty hàng ngày  và chịu trách nhiệm về việc hoạt động  bình thường của các máy móc, thiết bị trong Công ty ;

6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

ĐIỀU 11. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA KẾ TOÁN, THỦ QUỸ

1.  Phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc công ty toàn bộ công tác kế toán, tài chính, quản lý thu, chi của Công ty;

2. Tuân thủ quy định của pháp luật về kế toán, tài chính;

3. Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính tháng quý năm của Công ty.

ĐIỀU 12. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI HỌC VIỆC TẠI VĂN PHÒNG

1.  Khiêm tốn học tập, rèn luyện theo sự hướng dẫn, giáo dục của Luật sư và các cán bộ quản lý của Công ty;

2.  Tuân thủ quy định về trang phục, giờ giấc làm việc của Công ty;

3.  Tham gia, giúp việc cho Luật sư và chuyên viên pháp lý trong việc tóm tắt hồ sơ, soạn thảo đơn thư, văn bản;

4.  Việc học tập tại Công ty không được làm ảnh hưởng đến công việc của các thành viên khác và không được làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của Công ty;

5. Thực hiện nghiêm túc mọi quy định của Công ty theo nội quy, quy chế này và theo quy định của pháp luật về học nghề.

ĐIỀU 13. TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN

1. Mọi thành viên, chức danh trong Công ty Luật Golden Mission phải tuyệt đối tuân thủ sự quản lý, điều hành của Giám đốc Công ty;

2. Tích cực khai thác, tiếp nhận và thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý mà Công ty đã ký kết một cách chính xác, đúng thời hạn, đúng pháp luật, đảm bảo giữ gìn và nâng cao uy tín của Luật Golden Mission;

3. Hợp tác, tích cực tham gia công việc chung của Công ty Luật Golden Mission. Giữ gìn và bảo quản tài sản. Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung tại Công ty;

4. Cam kết giữ gìn, bảo vệ và nâng cao uy tín của Công ty Luật Golden Mission. Giữ gìn thông tin và bí mật trong mọi tổ chức và hoạt động của Golden Mission. Cam kết giữ gìn tuyệt đối bí mật của khách hàng;

5. Đi làm đầy đủ, đến và ra về đúng giờ (Thời gian làm việc trong tuần: Sáng từ 7h30 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h30’; Nghỉ: Buổi chiều thứ 7 - Cả ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật). Nếu đến muộn, về sớm so với thời gian nêu trên, nghỉ làm hoặc vắng mặt phải có lý do chính đáng và được sự nhất trí của Giám đốc Công ty;

6. Đầu tóc, trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với văn hóa công sở, quy định về trang phục của Đoàn luật sư Đà Nẵng và thuần phong mỹ tục: Mặc áo sáng màu, có cổ, quần sẫm màu; Giày, dép có quai sau.

7. Trong thời gian làm việc phải giữ nét mặt, cử chỉ, đi đứng phát ngôn đúng chuẩn mực, thể hiện thái độ làm việc lịch sự, tôn trọng khách hàng, tôn trọng người điều hành và tôn trọng, yêu mến đồng nghiệp của mình. Nghiêm cấm các hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín của Luật sư, của Golden Mission, vi phạm nếp sống văn minh, trái các quy tắc đạo đức xã hội, quy định của pháp luật;

8. Tuân thủ chế độ thu, chi tài chính kế toán của Công ty;

9. Ngoài thù lao, chi phí mà Công ty đã thu theo thỏa thuận dịch vụ pháp lý với khách hàng, các chức danh quản lý, luật sư và các nhân viên khác không được phép đòi hỏi hoặc nhận từ khách hàng một khoản tiền, lợi ích vật chất nào khác;

10. Nghiêm cấm tất cả các chức danh quản lý, các luật sư và các nhân viên của Công ty làm công việc riêng, nói chuyện riêng, nghe và gọi điện thoại riêng, tiếp khách riêng trong giờ làm việc. Trong thời gian làm việc tại Công ty  các nhân sự không được gây ồn ào hoặc có các hành vi khác làm trở ngại công việc của người xung quanh;

11. Giữ gìn, bảo quản, sử dụng tiết kiệm tài sản, trang thiết bị của Công ty. Chỉ sử dụng sách báo, hồ sơ, tài liệu, văn bản pháp luật và các trang, thiết bị khác của Công ty hoặc của khách hàng để phục vụ cho hoạt động của Luật Golden Mission. Nghiêm cấm sử dụng tài sản, trang thiết bị, thông tin, tài liệu của Công ty vào mục đích cá nhân. Mọi hành vi gây thiệt hại, mất mát đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải đền bù tương xứng;
12. Tự chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi, hoạt động của mình ngoài phạm vi Công ty khi không tuân thủ đúng quy định của Công ty hoặc sự điều hành của Giám đốc công ty và các chức danh quản lý khác.

ĐIỀU 14. HỢP ĐỒNG & CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1, Mọi thành viên làm việc cho Công ty Luật Golden Mission đều phải giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng cộng tác.

2. Thành viên của Công ty Luật Golden Mission muốn chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác làm việc tại Công ty thì phải báo trước ít nhất 30 ngày cho Giám đốc Công ty; thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ  cho Công ty, bao gồm nghĩa vụ tài chính và bàn giao công việc;

3. Khi thôi hoạt động tại Công ty Luật Golden Mission vì bất cứ lý do gì đều không có quyền yêu cầu chia tài sản hoặc các lợi ích vật chất khác thuộc sở hữu của Công ty Luật Golden Mission hay yêu cầu đền bù công sức đóng góp, xây dựng Công ty và không còn quyền sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty;

4. Người chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hợp đồng cộng tác viên với Công ty Luật Golden Mission không được tiết lộ thông tin về khách hàng, thông tin nội bộ của Golden Mission vì bất cứ lý do gì sau thời gian chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 15. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Việc khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý, luật sư, luật sư tập sự, nhân viên tại Công ty Luật Golden Mission tuân theo các quy định tại Bộ luật lao động; Luật Luật sư, Điều lệ Đoàn Luật sư và theo quyết định của Giám đốc Công ty Luật Golden Mission và các quy định có liên quan.

ĐIỀU 16. HIỆU LỰC CỦA NỘI QUY, QUY CHẾ

1. Mọi thành viên của Công ty Luật Golden Mission có nghĩa vụ, trách nhiệm chấp hành nghiêm túc, đầy đủ toàn bộ nội quy, quy chế này;

2. Nội quy, quy chế này gồm 16 (mười sáu) Điều, lập thành 07 (bảy) trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2016 và thay thế tất cả các quy định trước đây của Công ty trong việc bố trí cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của Công ty./.

 

GIÁM ĐỐC

 

 (Đã ký)

Luật sư Nguyễn Văn Quảng

 Xem những bài viết liên quan:

GIỚI THIỆU

Một quốc gia phát triển với đường lối, chính sách đúng đắn, với nền tảng pháp lý vững mạnh, một dân tộc anh hùng với tinh thần thượng tôn pháp luật… là một đất nước có nền dân chủ, đạo đức xã hội vữ...


BIỂU PHÍ LUẬT SƯ & DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Biểu phí Luật sư là sự thể hiện vai trò của Luật sư trong từng vụ việc/từng mối quan hệ xã hội, tính minh bạch của dịch vụ Luật sư, chất lượng Luật sư và phù hợp với tình hình chung của nền kinh tế. Cụ thể: TT...


CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐOÀN LUẬT SƯ ĐÀ NẴNG                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM&nb...


QUY TRÌNH TƯ VẤN

 Để đáp lại niềm tin yêu của các bạn, không bỏ sót và hồi đáp kịp thời các thư xin tư vấn, ngay trước thềm năm mới, Luật sư – Giám đốc điều hành công ty đề nghị với các bạn một quy trình tư vấn mới c&o...


<
Thiết kế web Đà Nẵng ChipChipWeb